CentOS にてPHPを5.1.6から5.2.17にアップグレードする。root権限必要。

# rpm –import http://yum.jasonlitka.com/RPM-GPG-KEY-jlitka

# vi /etc/yum.repos.d/utterramblings.repo
新規ファイル作成。下記を記述(コピペ)

[utterramblings]
name=Jason’s Utter Ramblings Repo
baseurl=http://www.jasonlitka.com/media/EL$releasever/$basearch/
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=http://www.jasonlitka.com/media/RPM-GPG-KEY-jlitka

# yum update php*

# service httpd restart

64bit版の場合、MySQLがコンクリフトする場合があり。
mysql.x86_64とmysql.i386がコンフリクト

# yum list installed | grep mysql
mysql.i386 を削除
# yum remove mysql.i386